تولید کاغذ از سنگ

تولید کاغذ از سنگ

کاغذ از سنگ با نام کاغذ از کربنات کلسیم یا paper Stone نیز شناخته میشود.

تاریخ انتشار :