دستور chown – تغییر مالکیت فایل و گروه

تاریخ انتشار :۲۸ بهمن ۱۳۹۷

موارد مربوط به CustomBuild

تاریخ انتشار :۲۸ بهمن ۱۳۹۷